Felhasználási feltételek és szabályzat

Aukciószabályzat

Kenderesi Tamás – Jótékonysági licit

 

1. A „Vaskó család megsegítéséért” elnevezésű licit (a továbbiakban „licit”) szervezője Kenderesi Tamás (értesítési cím : Pécsi  Sport Nonprofit Zrt./Kenderesi Tamás, 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10., a továbbiakban: „Szervező”).

2. Az  licit célja :

A liciten befolyt legmagasabb ár a Vaskó család család támogatását célozza. A teljes befolyt összeg 8 napon belül kerül átutalásra a Vaskó család bankszámlájára „támogatás” címén.

Kapcsolódó sajtóhírek:

linkek:

“http://kadarka.net/cikkek-kat/egy-egesz-elet-munkaja-valt-hamuva-decsen/”
“http://www.teol.hu/tolna/kozelet/a-leegett-haz-helyere-epiti-uj-otthonat-a-vasko-csalad-713258/”

3. A licit tárgya:

Kenderesi Tamás 2016-os riói olimpiai, „Hungary” feliratú, zöld színű  tréningruhája.

Szervező a licittárgy minimális árát 50.000,- Ft-ban jelöli meg.

4. A licit tárgyának a megtekintésének helye és ideje.

Nana Bistro & Bar , Pécs, Király u.2. 2017.05.25. 13:00 – 2017.06.13. 13:00

5. Az licitben részt vevő személyek

Az árverésben részt vehet minden Magyarországon állandó székhellyel rendelkező jogi személy, illetve minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervezőnek a licitben közreműködő segítője, megbízottja, vagy azok közeli hozzátartozói.

A licitben történő részvételhez a www.kenderesitamas.hu oldalon regisztrálni kell.

(http://kenderesitamas.hu/wp-login.php?action=register )

Az licitben részt vevő, regisztrált természetes személy, illetve jogi személy esetén annak törvényes képviselője a licitszabályzat elfogadásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa megtett tét ellenértéke a rendelkezésére áll és amennyiben ő teszi meg a legmagasabb tétet, köteles az általa felajánlott teljes összeget, egyösszegben a licit lezárását követő 5 napon belül átutalni a   12072507 – 01598971 – 00100009 számú bankszámlára „Kenderesi Tamás – Jótékonysági licit”megjelöléssel .

6. A licit hirdetmény közzétételének módja

Szervező az aukciót a hivatalos honlapján www.kenderesitamas.hu teszi közzé.
7. Az árverés időtartama

Az aukció 2017.05.25. napján 13:00 órakor kezdődik és 2017.06.13. napjáig 13:00 óráig tart.

 

8. A licit definíciója és menete

Az online árverés a www.kenderesitamas.hu oldalon indul.

A kikiáltási ár 50.000,- Ft és 5000 Ft-onként, vagy annál nagyobb összeggel lehet emelni a tétet. A felajánlott összeget az „Licit értéke:” ablakba kell a licitálónak beírni és az  „Licitálás” felületre klikkelve azt feltétel nélkül és visszavonhatatlanul felajánlja a licit tárgy ellenértékeként.

Mindig a legmagasabb ár minősül az utolsó ajánlatnak.

Az a résztvevő, aki az aukció szabályait megszegi, kizárható a licit további menetéből.

Az aukciós vevő köteles az általa felajánlott teljes összeget, egyösszegben a licit lezárását követő 5 napon belül átutalni a 12072507 – 01598971 – 00100009 számú bankszámlára „Kenderesi Tamás – Jótékonysági licit” megjelöléssel . Az átutalás ténye akkor hatályos, ha az összeg a  megjelölt bankszámlán jóváírásra kerül.

A liciten eladott licittárgyon az aukciós vevő a vételár teljes kifizetésével szerez tulajdonjogot. Ez az időpont egyben a birtokbavétel lehetőségének megnyílása is és a vagyontárgyat érintő kárveszély átszállásának időpontja, valamint a vagyontárgy hasznai és terhei szedésének, illetve viselésének átszállása az aukciós vevőre.

9. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A beérkezett licitek alapján szerzett adatok, információk feldolgozója és kezelője a Szervező. A Szervező és segítői, megbízottai az adatokat zártan kezeli a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Az árverésben részt vevő licitálók részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják, valamint tudomásul veszik, hogy:

-az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulás alapján történik, a licitáló a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a regisztrációval adja meg;

-a legnagyobb összeget ajánló licitáló nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja a www.kenderesitamas.hu weboldalon és a médiumokban;

– Szervező a licit tárgyát sajtónyilvános program keretében adja át, továbbá a személyes átadás esetén a Szervező kép-, hang-, illetve filmfelvételt készítsen, a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a licitáló kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a licitálók, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével a jotekonysag@maam.hu e-mail címre, vagy a Szervező címére küldött postai levélben.

A licitálót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A licitáló tudomásul veszi, hogy a licit időtartama alatt az adatainak törlése az árverésről való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a licitáló részvételét.

A jelen aukciós szabályzatban foglaltak- így a licitálásokra vonatkozó feltételek is visszavonásig érvényesek.

Pécs. 2017.05.22

 

Kenderesi Tamás